Wanneer kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is verschuldigd voor kinderen of stiefkinderen. Wanneer kinder- en partneralimentatie verschuldigd is, heeft de kinderalimentatie voorrang boven de partneralimentatie. De onderhoudsverplichting jegens kinderen is steeds strikter uitgelegd en is veel eenvoudiger te berekenen dan partneralimentatie. Dit om te voorkomen dat een (in de praktijk vaak) alleenstaande moeder met kinderen nauwelijks kan rondkomen terwijl de vader wel geld heeft.

Hoogte kinderbijdrage, basisprincipe: kosten kinderen (behoefte) en draagkracht

De hoogte van de kinderbijdrage is afhankelijk van 1- De kosten van de kinderen (behoefte) en 2- financiële ruimte ouders (draagkracht).

Hoofdregel is, net als bij partneralimentatie: een onderhoudsplichtige kan niet meer betalen dan hij heeft en een alimentatiegerechtigde heeft geen recht op meer dan nodig is.

Kosten van de kinderen / Behoefte

Er is een vaste rekenmethode ontwikkeld om het bedrag te berekenen dat de kinderen nodig hebben per maand. Dit om discussie tussen de ouders hierover te voorkomen. In de regel zal de ene ouders anders zeggen dat de kinderen weinig nodig hebben om rond te komen. Bijvoorbeeld omdat kleding ook in de kringloopwinkel kan worden gekocht, terwijl de ander juist nieuwe merkkleding wil kopen. Om dit soort geschillen te voorkomen zijn er tabellen opgesteld waarin de kosten van “een kind” zijn berekend. In deze tabellen is al rekening gehouden met de te ontvangen kinderbijslag.

Geen rekening wordt gehouden met het kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en andere toeslagen. Deze worden in het inkomen van partijen meegenomen (in de draagkracht) en niet in de behoefte.

In de tabellen wordt als het uitgangspunt het netto gezinsinkomen bij uiteengaan van partijen genomen. Wanneer het netto inkomen van de alimentatieplichtige hierna hoger komt te liggen dan het netto gezinsinkomen ten tijde van het uiteengaan der partijen, wordt dit hogere inkomen als richtsnoer genomen.  Daarnaast speelt het aantal kinderen dat tot het gezin behoort en de leeftijd van de kinderen een rol.

De discussie die het meest speelt bij vaststelling van de behoefte is de hoogte van de netto inkomens van de ouders. Afhankelijk van de gewenste uitkomst, maar zeker bij ondernemers of ZZP’ers, valt het inkomen vaak op verschillende manieren te berekenen. Hierdoor kan een advocaat echt een verschil maken door kritisch naar de berekening te kijken.

Financiële ruimte ouders / Draagkracht

Vervolgens wordt gekeken wat de ouders ieder kunnen betalen. Het vertrekpunt is hier het huidige netto inkomen. Hier kan bijvoorbeeld worden gedacht aan loon, inkomsten uit uitkeringen, inkomsten uit onderneming en inkomsten uit vermogen. Het inkomensbegrip is ruim. Zo moet ook met neveninkomsten en overwerk, als deze structureel zijn, rekening worden gehouden. Vooral bij het bepalen van het inkomen bij een zelfstandige, ondernemer of ZZP’er spelen de fiscale aspecten een belangrijke rol. Deze aspecten maken of breken een berekening en kunnen veel verschil maken. Een advocaat zal zodoende goed op de hoogte moeten zijn van de belastingen en fiscaliteiten. Ons kantoor biedt deze kennis doordat mr. R. Wouters is afgestudeerd in fiscaal recht.

Na bepaling van het inkomen is het belangrijk de zorgregeling of omgangsregeling te bekijken. Hoe meer omgang, hoe meer kosten iemand voor zijn rekening neemt. Iemand die dus meer omgang heeft moet minder kinderalimentatie betalen dan iemand zonder omgang. Ook moet worden gecontroleerd of er woonlasten zijn. Als die er niet zijn is dit een reden om iemand een hogere alimentatie te laten betalen.

Kinderalimentatie is niet fiscaal aftrekbaar. Hiermee wordt dus geen rekening gehouden.

Behoefte van kinderen van ouders die nooit samengewoond hebben

Een afwijkende situatie is aan de orde wanneer een kind nooit in gezinsverband met beide ouders heeft gewoond. In een dergelijk geval worden de inkomens van de ouders niet opgeteld om de kosten van de kinderen te bepalen. De kosten van de kinderen op basis van het inkomen van iedere ouder worden afzonderlijk vastgesteld en hiervan wordt het gemiddelde genomen. 

Eigen inkomsten kinderen, gevolg een verlaging van de behoefte

Ons kantoor heeft een zaak behandeld waarin het kind van partijen (toen 16 jaar oud) zelf inkomsten had. Het kind studeerde, maar verdiende met een bijbaantje een inkomen van enkele duizenden euro’s. Namens onze cliënt, de onderhoudsplichtige man, voerden wij aan dat het kind zelf in zijn behoefte voorzag en hierdoor geen behoefte had aan een bijdrage. Het Gerechtshof heeft ons standpunt gevolgd. Het inkomen van een minderjarig kind kan -afhankelijk van de hoogte- in mindering worden gebracht op de behoefte! Deze uitspraak biedt zeker mogelijkheden.

Bijzondere kosten

Het is goed mogelijk dat uw kind naast gangbare kosten voor bijvoorbeeld eten en kleding bijzondere kosten moet maken. Als deze bijzondere kosten niet in de tabel zijn verwerkt dan werken deze behoefteverhogend. In de richtlijnen worden als voorbeelden van kosten die in aanmerking kunnen worden genomen als bijzondere kosten de kosten van een gehandicapt kind, kosten van topsport, privé-lessen en extra hoge schoolgelden. Afhankelijk van de situatie zal altijd goed uitgelegd moeten worden waarom deze kosten bijzonder zijn en niet bij de normale berekening zijn meegenomen.

Wilt u meer informatie of heeft uw specifieke vragen over uw situatie? Neem dan contact op met één van onze advocaten.