De politie en de officier van justitie besluiten bij een aanhouding heel vaak tot inbeslagname van zaken, zoals auto’s, rijbewijs, wapens, sieraden, administratie van een bedrijf. De politie of opsporingsinstantie mag in bepaalde gevallen voorwerpen of voertuigen in beslag nemen.

Beslag kan gelegd worden voor:

  • Waarheidsvinding (bewijsmateriaal).
  • Voor het onttrekken aan het verkeer (voorwerpen in strijd met de wet zoals verdovende middelen of wapens).
  • Beslag is ook mogelijk bij een verdenking van winsten uit strafbare feiten (wederrechtelijk verkregen voordeel). Het beslag dient dan als soort zekerstelling om eventuele boetes dan wel ontnemingsmaatregelen die in de toekomst kunnen worden opgelegd, te kunnen betalen.

Het Openbaar Ministerie (OM) beslist wat met het beslag moet gebeuren: Teruggeven, bewaren (deponeren), verkopen (vervreemden) of vernietigen.

Wouters & Wouters Advocaten hebben heel wat procedures tegen de inbeslagname van allerlei soorten goederen gevoerd. Bij een inbeslagname bestaat namelijk een belangrijk middel voor de verdachte en de verdediging.

Want, als u het niet eens bent met de inbeslagneming kunt u schriftelijk een klaagschrift indienen bij de sector strafrecht van de rechtbank in de regio waar het voorwerp in beslag is genomen. U wordt op uw klaagschrift door de rechter gehoord. De officier van justitie die de desbetreffende zaak in behandeling heeft, wordt eveneens in de gelegenheid gesteld zijn besluit toe te lichten.

Het is van groot belang zo snel mogelijk een klaagschrift in te dienen. Elke dag dat de verdachte daarmee wacht is een nadeel waarbij de tijd uiteindelijk de vijand is. Snelheid is vooral geboden, omdat de officier van justitie inbeslaggenomen voorwerpen kan ‘vervreemden’. De Hoge Raad (HR 2 maart 1999, NJ 1999, 416) heeft bepaald dat ingediende klaagschriften geen schorsende werking hebben op een vervreemding. Dus, de verdediging moet zo snel mogelijk een klaagschrift indienen.

Bij conservatoir beslag speelt nog iets anders (conservatoir beslag is beslag ter bewaring van het recht tot verhaal, bijvoorbeeld van een latere boete). Als conservatoir beslag aan de orde is dan kan de verdachte zekerheid stellen.

Een zekerheidstelling is het betalen van een met het Openbaar Ministerie afgesproken bedrag waartegen in beslag genomen voorwerpen teruggegeven kunnen worden. Afhankelijk van een aantal factoren kunt u in aanmerking komen om tegen een vastgesteld bedrag een zogenaamde zekerheidsstelling te betalen. Door het betalen van een zekerheidsstelling rust het conservatoir beslag niet meer op de voorwerpen maar op het betaalde bedrag. De voorwerpen worden na betaling teruggegeven.

Bij de inbeslagname van rijbewijzen (bijvoorbeeld wegens een ernstig verkeersongeval, rijden onder invloed of een behoorlijke snelheidsovertreding) is het vaak lonend om een klaagschrift in te dienen. In zeer ernstige gevallen kan men dat beter niet doen, omdat een verzoek tot teruggave er gewoon niet in zit. Wij kunnen u hierin duidelijk adviseren.

Het eerste advies is altijd gratis. Aarzelt u dan ook niet om telefonisch of via de kantoor-App of ons contactformulier contact met ons op te nemen. Wij maken voor u bezwaarschriften, klaagschriften en verzoekschriften tegen inbeslagnames.

Een vervolgaspect is de schade. Als een klaagschrift gegrond is verklaard en later volgt een vrijspraak dan kan een enorme schade geleden zijn. U hebt bijvoorbeeld niet kunnen werken waardoor u inkomensschade heeft, of de politie heeft schade aangericht tijdens een doorzoeking in uw woning of voertuig. Voor het verhalen van al deze vormen van schade kunt u ook contact met Wouters & Wouters Advocaten opnemen.