Ontslagroute en Preventieve Toets

Voordat u ontslag krijgt, controleert UWV of de kantonrechter of is voldaan aan de regels om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit heet de preventieve toets. UWV beoordeelt of er een redelijke grond is voor het ontslag en of herplaatsing nog mogelijk is. Sinds 1 juli 2015 is de ontslagroute afhankelijk van de reden voor ontslag:

Ontslag via UWV

  • ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid
  • bedrijfseconomisch ontslag. Bij deze vorm van ontslag kan de preventieve toets ook worden uitgevoerd door een van de werkgever onafhankelijke en onpartijdige cao-commissie.

Het UWV verleent na een procedure van hoor en wederhoor een toestemming om de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen. Als de werkgever hiermee niet instemt kan de werknemer de opzegging (en de verkregen toestemming van het UWV) voorleggen aan de kantonrechter. Hij kan dan ook een schadevergoeding verzoeken.

Ontslag via kantonrechter

  1. Ontslag om alle andere redenen. Bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict of vanwege onvoldoende functioneren.

Als de kantonrechter in het ontslag toestemt kan de werknemer van die beslissing hoger beroep aantekenen bij het Gerechtshof.

Ontslag met wederzijds goedvinden

U kunt nog steeds samen met uw werkgever uw arbeidsovereenkomst beëindigen. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden. Dit kan alleen schriftelijk. U spreekt samen af hoe het ontslag wordt afgehandeld. Bijvoorbeeld over de einddatum en de hoogte van de eventuele vergoeding voor ontslag. U heeft daarna een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze bedenktijd mag u schriftelijk terugkomen op het ontslag. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Uw werkgever moet u in de beëindigingsovereenkomst op de bedenktijd wijzen. Doet uw werkgever dit niet? Dan heeft u een bedenktijd van 21 dagen.

Het is van groot belang dat u de vaststellingsovereenkomst tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst laat toetsen door een advocaat. Dat kost (met een toevoeging) de eigen bijdrage (dat kan bij ons al vanaf € 197,=, voorheen € 77,=, dat is het bedrag van de laagste eigen bijdrage). Bedenk wel dat werkgevers ook liever willen dat u de beëindigingsovereenkomst door een advocaat laat toetsen. Zij betalen de kosten, ook die van de advocaat van de werknemer) daarvan vaak zelf.

Transitievergoeding

Vaste en tijdelijke werknemers krijgen sinds 1 juli 2015 bij ontslag een vergoeding. Dit heet een transitievergoeding. De werknemer moet 2 jaar of langer in dienst zijn geweest. Een andere voorwaarde is dat het initiatief voor ontslag bij de werkgever ligt. Of dat de werkgever een tijdelijk contract niet wil verlengen of een nieuw contract wil aangaan. Neemt u zelf ontslag omdat uw werkgever ernstig verwijtbaar handelde  of ernstig verwijtbaar nalatig was? Dan heeft u ook recht op een transitievergoeding.

Inzetten transitievergoeding

U kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing of begeleiding bij de overstap naar een andere baan. Dit is niet verplicht. Ook kunt u met uw werkgever in de aanloop naar het ontslag afspreken dat u een cursus gaat doen. De door de werkgever gemaakte kosten kunnen dan in mindering op de transitievergoeding worden gebracht. Wij hebben nu al veel zaken behandeld die leidden tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, waarbij wij met succes aanspraak hebben gemaakt op een extra budget voor coaching en studie. Die bedragen komen bovenop de transitievergoeding.

Heeft uw werkgever tijdens uw dienstverband kosten gemaakt om uw bredere inzetbaarheid buiten de organisatie te bevorderen? Dan kunnen deze kosten ook in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. U moet hiermee wettelijk gezien instemmen. Toch kan een advocaat ook op dit punt nog veel voor u betekenen! Vraag daarom advies.

De belastingdienst ziet de transitievergoeding als een vorm van loon uit vroegere dienstbetrekking. De werkgever moet volgens de normale regels loonbelasting en premies volksverzekeringen inhouden op het loon.

Transitievergoeding: hoogte

Wilt u een indruk krijgen van de hoogte van de transitievergoeding? Vul dan de rekentool transitievergoeding in (zie internet). Er is een tool transitievergoeding voor werknemers en een tool transitievergoeding voor werkgevers. Let op: de transitievergoeding geeft een idee. De werkelijke vergoeding kan anders uitvallen.

Wij hebben heel wat arbeidszaken behandeld en procedures gevoerd waarin de transitievergoeding hoger uitpakte dan volgens de normale normen.

Proceduretijd in mindering brengen op opzegtermijn

De procedure bij UWV en de kantonrechter kost tijd. Deze proceduretijd bij UWV wordt in mindering gebracht op de opzegtermijn die uw werkgever moet hanteren. Wel moet één maand opzegtermijn overblijven. Bij ontslag via de kantonrechter houdt de kantonrechter rekening met de opzegtermijn. De kantonrechter brengt de proceduretijd in mindering op de opzegtermijn. Ook bij ontslag via de kantonrechter moet minstens 1 maand opzegtermijn overblijven.

Ontslag: hoger beroep en cassatie

Als de werkgever of de werknemer het niet eens is met de uitspraak van de kantonrechter over de opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst, kan daartegen hoger beroep en cassatie worden ingesteld.

Verjaringstermijnen

Eerst willen wij een belangrijk punt noemen dat van groot belang is voor de gang naar de rechter (kantonrechter). Dit is het punt van de verjaringstermijnen. Dat zijn de termijnen waarbinnen een actie of een rechtsgang naar de kantonrechter mogelijk is. In veel gevallen worden die termijnen niet in acht genomen. Ook advocaten willen die termijnen nog wel eens vergeten. Bijvoorbeeld; bij een ontslag op staande voet moet de werknemer een verzoek tot herstel van de arbeidsovereenkomst indienen (of een billijke vergoeding vragen). Als dat niet binnen twee maanden na dat ontslag gebeurt, dan is het daarna onmogelijk. Zo zitten in het arbeidsrecht veel verval- en verjaringstermijnen verweven.

Op het terrein van ontslag, opvolgende arbeidsovereenkomsten (ook in de uitzendbranche), opzegging van arbeidsovereenkomsten, ontslag op staande voet, arbeid en ziekte, ontslag door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), ontbinding van de arbeidsovereenkomst, transitievergoedingen staan onze advocaten tot uw beschikking en hebben zij een jarenlange ervaring. Ook weten zij alles af van de nieuwe regels op de onderdelen die hier zijn genoemd.

Bij vragen: u kunt ons bellen, bij dringende vragen (bijvoorbeeld ontslag op staande voet) een vraag neerleggen bij onze kantoor-whats-app (u krijgt dan dezelfde dag antwoord) en uiteraard e-mailen: info@woutersadvocaten.nl