Als uw gezin wordt geconfronteerd met een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, begint een heftige tijd. Er bemoeien zich opeens allerlei instanties met uw leven: voor uw gevoel wordt u onder een vergrootglas geplaatst. Vaak heeft u het gevoel er alleen voor te staan, tegenover het machtig instituut van Jeugdzorg. Een advocaat is er speciaal voor u. Dit betekent niet meteen dat het conflict moet worden opgezocht, soms werkt ook een bemiddelde rol erg goed. Wat voor u belangrijk is, dat u zeker weet dat bij uw advocaat uw belang voorop staat. Er wordt gekeken naar wat u wilt en of deze doelen op korte of lange termijn haalbaar zijn.

Stap 1: Het Raadsonderzoek – geef duidelijk aan met welke punten uit het Raadsonderzoek u het niet eens bent

Een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing kan op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming worden uitgesproken door de rechtbank. De Raad heeft eerst een onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat er zorgen zijn binnen een gezin. In de praktijk zien we dat deze zorgen vaak overdreven worden. Er wordt naar redenen gezocht om een kinder-beschermende maatregel op te leggen. Wij zeggen ook vaak: over ieder gezin kan een Raadsrapport worden opgesteld: als je zorgen wilt zien, zie je die in ieder gezin (uiteraard spelen in het ene gezin wel meer problemen als in het andere gezin). Het is daarom heel belangrijk om vanaf het begin af aan goed aan te geven waarom u het niet eens bent met de bevindingen uit het Raadsrapport. De bevindingen uit het eerste Raadsrapport zullen gebruikt worden in alle verdere onderzoeken die plaatsvinden. Het is dus van zeer groot belang dat de informatie accuraat is.

Stap 2: De zitting: het ‘onderzoek’ de kinderrechter

Op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming wordt een verzoek tot ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing ingediend bij de rechtbank. De kinderrechter beslist over het verzoek.

Ondertoezichtstelling

De wet bepaalt dat de grond voor een ondertoezichtstelling bestaat wanneer een kind zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd en andere middelen ter afwending van deze bedreiging niet voldoende werken. Dit klinkt heel ingewikkeld en zwaarwegend, maar in de praktijk blijkt dat een ondertoezichtstelling al snel wordt uitgesproken. Het is bij de rechter belangrijk dat we naar voren brengen dat de zorgen onterecht zijn en/of dat er een goed alternatief vrijwillig hulpverleningsplan bestaat.

Uithuisplaatsing

Bij een uithuisplaatsing wordt een kind dag én nacht buiten het gezin geplaatst. Meestal wordt de zorg overgenomen door een pleeggezin, soms wordt de minderjarige in een instelling geplaatst. Een uithuisplaatsing mag wettelijk gezien alleen plaatsvinden als de zorgen zo groot zijn dat u niet meer voor u eigen kind kan zorgen. Wij kunnen samen met u aan de rechtbank duidelijk maken dat u – met de nodige ondersteuning – wel voor uw kind(eren) kan zorgen en daarnaast is het van belang om, wanneer er dan toch een uithuisplaatsing komt, de mogelijkheden van een netwerkpleeggezin bespreekbaar te maken en te houden.

Stap 3: Toekennen van een gezinsvoogd (gezinsmanager)

Nadat de kinderrechter een beslissing heeft genomen tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, zal er een gezinsvoogd (ook wel gezinsmanager genoemd) aan uw gezin worden toegewezen. Deze zal zich bemoeien met de belangrijke zaken over de opvoeding van uw kinderen en neemt belangrijke beslissingen tezamen met u.

Ook kan de gezinsvoogd u verplichten om bepaalde zaken te regelen of te doen. Indien u niet wil meewerken, kan zij aan de rechtbank verzoeken om u te verplichten om medewerking te verlenen.

Als u conflicten heeft met uw gezinsmanager, zijn er diverse stappen die u kunt ondernemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Stap 4: Verlenging ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Vaak wordt de beschermde kindermaatregel na één periode verlengd. Dit verlengingsverzoek mag de gezinsvoogd zelf indienen. De Raad voor de Kinderbescherming stapt er dan tussenuit. Het is wel belangrijk om telkens naar de zittingen toe te gaan en naar voren te brengen waarom in uw visie de maatregelen beëindigd moeten worden.

In de loop der tijd hebben wij op ons kantoor een expertise in het jeugdrecht ontwikkeld. Wij zijn op de hoogte van de veranderingen met het intreden van de nieuwe Jeugdwet. Een wet die veel complicaties kent in de praktijk, maar ook mogelijkheden biedt. Het is bijvoorbeeld eenvoudiger geworden om een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing tussentijds aan te vechten (bijvoorbeeld bij een belangrijke wijziging van omstandigheden). Daarnaast zijn de mogelijkheden vergroot om klachten over de gezinsvoogd bespreekbaar te maken voor een rechtbank (de Geschillenregeling). Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.